ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» slogan
Организатор
ТОО «Павлодарский НХЗ»
Способ
Способом открытого тендера
Начало
22.12.2016
Окончание
09.01.2017

Описание закупки

«Павлодар мұнай-химия зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қағиданың 44-тармағына сәйкес, алдын ала талқылау рәсімін өткізу мақсатында  мұнай аппаратурасы мен қосымша бөлшектерді сатып алу бойынша тендерлік құжаттама жобасын орналастырады.

Тендерлік құжаттамаға қатысты ескертулерді, сондай-ақ Тендерлік құжаттама жобасының ережелерін түсіндіру туралы сұранымдарды OZak-Ing01@pnhz.kz электронды пошта бойынша 2016 жылғы 29 желтоқсандағы  сағат 12-00-ге дейін жолдауға болады.

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский Нефтехимический Завод» согласно пункту 44 Правил* в целях проведения процедуры предварительного обсуждения размещает Проект тендерной документации по закупке нефтеаппаратуры и ЗиП.

Замечания к Проекту тендерной документации, а также запросы о разъяснении положений Проекта тендерной документации необходимо направлять по электронной почте OZak-Ing01@pnhz.kz в срок до 12-00 часов 29 декабря 2016 года.

 

 

  

* «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-қа тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасы.

___________________________________________________________

* Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления