ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» slogan
Организатор
ТОО «Павлодарский НХЗ»
Способ
Способом открытого тендера
Начало
21.12.2016
Окончание
09.01.2017

Описание закупки

Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский Нефтехимический Завод» согласно пункту 44 Правил* в целях проведения процедуры предварительного обсуждения размещает Проект тендерной документации по закупке ЗИП к нефтеаппаратуре(мембраны).

Замечания к Проекту тендерной документации, а также запросы о разъяснении положений Проекта тендерной документации необходимо направлять по электронной почте Ozm-Eko2@pnhz.kz в срок не позднее 10 часов 00 минут 28 декабря 2016 года.

«Павлодар мұнай-химия зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қағиданың 44-тармағына сәйкес, алдын ала талқылау рәсімін өткізу мақсатында ЗИП к мұнай аппаратураларына ҚБ (мембрананы) сатып алу бойынша тендерлік құжаттама жобасын орналастырады.

Тендерлік құжаттамаға қатысты ескертулерді, сондай-ақ Тендерлік құжаттама жобасының ережелерін түсіндіру туралы сұранымдарды OZak-Ing01@pnhz.kz электронды пошта бойынша 2016 жылғы 28 желтоқсанда сағат 10-00 сағатан кешіктірілмей жіберілу тиіс,

* «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-қа тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасы

_______________________________________________________________

* Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления