«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan
444 просмотров
Организатор
ТОО «Павлодарский НХЗ»
Способ
аукцион английским методом на повышение
Начало
04.06.2020
Окончание
26.06.2020

Описание объявления

Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский Нефтехимический Завод» (электронный адрес www.pnhz.kz, почтовый адрес: 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1) объявляет о проведении аукциона по продаже ТМЦ.

Перечень товаров, договор, форма заявки – в приложении.

Заявки на участие в аукционе принимаются в ТОО «ПНХЗ» по адресу: 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 и по электронной почте: t.kostenko@pnhz.kz

Пакет документов, предъявляемый участником аукциона, должен содержать: заполненную форму заявки (см. Приложение), пакет учредительных документов, документ, подтверждающий оплату гарантийных взносов.

Окончательный срок представления заявок на участие в аукционе до 16-00 часов 26 мая 2020 года.

Порядок внесения гарантийных взносов. Гарантийные взносы за участие в аукционе уплачиваются заранее (до начала торгов) и составляют 5 % от суммы первоначальной (стартовой стоимости) лота. Гарантийные взносы уплачиваются потенциальными покупателями на счет ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» по реквизитам:

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1

БИН 001140000362

АО «Народный банк Казахстана» в г. Павлодар

ИИК: KZ176010241000012293

БИК: HSBKKZKX

Кбе 17


Дата проведения аукциона: 29 июня 2020 года. О времени и месте проведения участником будет предварительно сообщено, при этом гарантийные взносы должны быть уплачены и подтверждены документально.

Торги будут проводиться по английскому методу. Аукционист объявляет начальную (стартовую) цену товара на продажу и шаг увеличения цены. Поднятием номера участники аукциона повышают цену на установленный шаг и предлагают таким образом более высокую цену. При этом, аукционист объявляет каждый раз участника аукциона, участвующего в торгах, и закрепляет заявленную им цену, предлагая повысить.

Каждый потенциальный покупатель имеет право на осмотр предлагаемого к продаже товара. Для осмотра необходимо подать заявку в письменной форме на имя начальника отдела материально-технического снабжения не менее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения торгов.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:
(7182) 39-68-26.


Хабарландыру сипаттамасы

«Павлодар мұнайхимия зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (электрондық мекен-жайы: www.pnhz.kz, поштаның мекен-жайы: 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Химкомбинат көшесі, 1) автокөліктерді  сату бойынша аукцион өткізетіні туралы хабарлайды.

Тізімі, шарт, өтінім нысаны – қосымшада.

Аукционға қатысуға өтінімдер «ПМХЗ» ЖШС мына мекенжай бойынша: 140000, Павлодар қ. Химкомбинат, 1 және t.kostenko@pnhz.kz электронды пошта арқылы қабылданады: 

Тапсырыс беруші ұсынған құжаттар пакетінде мыналар болуы керек: толтырылған өтінім нысаны (Қосымша), кепілдік жарнаның төленгенін растайтын құжат.

Аукционға қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі 2020 жылғы 26 маусымда сағат 16-00-ге дейін

Кепілдік жарналарын енгізу тәртібі. Аукционға қатысу үшін кепілдендірілген жарналар алдын-ала төленеді (саудаға дейін) және лоттың бастапқы (бастапқы құны) мөлшерінің 5% құрайды. Кепілдік жарналарын әлеуетті сатып алушылар «Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС-нің шотына келесі деректер бойынша төленеді:

«Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ. Химкомбинат к-сі 1, БСН 001140000362

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Павлодар қ:

ЖСК KZ176010241000012293

БСК: HSBKKZKX

Kбе 17

Аукцион өтетін күн: 2020 жылғы 29 маусым. Қатысушыға іс-шараның уақыты мен орны туралы алдын-ала хабарланады, ал кепілдік жарналары төленіп, құжатталуы керек.

Сауда-саттықтар ағылшын әдісі бойынша өткізіледі. Аукционшы сатылатын тауардың бастапқы (старттау) бағасын және бағаның өсу қадамын хабарлайды. Сауда-саттыққа қатысушылар нөмірін көтеру арқылы белгіленген қадамның бағасын өсіреді, сөйтіп одан да жоғары бағаны ұсынады. Бұл ретте аукционшы әрдайым сауда-саттыққа қатысатын аукцион қатысушысын жариялайды және бағаны көтеруді ұсынумен, өзі көтерген ұсынған бағаны белгілейді. 

Әрбір әлеуетті сатып алушы сатуға ұсынылған сынықтарын тексеруге құқылы. Тексеру үшін өтінімді материалды-техникалық қамтамасыз ету бөлімінің басшысына тендер өткізілетін күнге дейін кемінде 3 жұмыс күні бұрын жазбаша түрде жіберу қажет.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефондар арқылы алуға болады:

 (7182) 39-68-26.